1. Jakie są wymagania dotyczące uprawnień do montażu i odbioru instalacji solarnej?

1) Montażu instalacji kolektorów słonecznych może dokonać wykonawca spełniający, co najmniej jedno z wymagań:
 

  • może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania budową w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
  • jest przedstawicielem producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) – w zakresie niezbędnym dla instalacji i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

2) Protokół końcowy odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji powinien być podpisany przez:
 

  • wykonawcę, spełniającego warunki określone w pkt. 1;
  • kredytobiorcę (inwestora);
  • inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane – jedynie w przypadku, gdy jego powołanie wynika z przepisów prawa budowlanego; jeśli na protokole widnieje podpis uprawnionego inspektora nadzoru – nie jest wymagany podpis wykonawcy.