5. Czy istnieje możliwość, aby wzięła kredyt z dofinansowaniem NFOŚiGW osoba będąca tylko zameldowana w budynku, mająca pisemną zgodę rodziców, na których jest akt własności domu, na montaż kolektorów słonecznych?

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości, tj. własność (współwłasność), wieczyste użytkowanie, użytkowanie, najem, dzierżawę, z zastrzeżeniem, iż umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości. W przypadku nieposiadania przez osobę fizyczną jednego z wyżej wymienionych tytułów prawnych „do dysponowania” jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym” brak jest podstaw do udzielenia dofinansowania ze środków NFOŚiGW, ze względów podmiotowych.