14. Czy można skorzystać z kredytu z dotacją na zainstalowanie kolektorów w domku rekreacyjnym lub letniskowym, do którego Beneficjent posiada prawo do dysponowania?

Zgodnie z pkt. 7.4 Programu Priorytetowego dotację może otrzymać beneficjent realizujący przedsięwzięcie w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Jeżeli domek rekreacyjny lub letniskowy jest wykorzystywany na ww. cele, beneficjent może występować o dopłatę do kredytu. Należy zwrócić uwagę na konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego polegającego m.in. na eksploatacji nowej instalacji przez Kredytobiorcę, czyli wykorzystywania energii z kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej przez 12 miesięcy od dnia zrealizowania przedsięwzięcia.