13. Czy możliwe jest otrzymanie dopłaty do kredytu na kolektory, jeżeli budynek jest jeszcze w budowie i nie został odebrany?

Nie ma przeciwwskazań do dofinansowania instalacji na nowobudowanym obiekcie, który nie posiada jeszcze pozwolenia na użytkowanie. Należy zwrócić jednak uwagę, że efekt ekologiczny przedsięwzięcia zostanie uzyskany po osiągnięciu efektu rzeczowego. Efekt rzeczowy natomiast polega na zakupie i montażu oraz uruchomieniu i eksploatacji przez Kredytobiorcę nowej instalacji. Beneficjent po montażu kolektora powinien korzystać z niego, przez co należy rozumieć przygotowanie ciepłej wody użytkowej przez 12 miesięcy od dnia zrealizowania przedsięwzięcia. Jeżeli więc w wyniku braku zasiedlenia budynku warunek dotyczący eksploatacji instalacji nie zostanie spełniony, niemożliwe będzie objęcie takiego przedsięwzięcia dofinansowaniem NFOŚiGW.