DOTACJE NA KOLEKTORY

 

PROGRAM NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SUN-EKO uczestniczt w programie dopłat do kolektorów słonecznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) „Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

 

Pomagamy w wypełnieniu niezbędnych dokumentów.
Nasze kolektory są zgodne z normą PN EN-12975-2
(
zobacz certyfikat).

 

W tym dziale zamieściliśmy najważniejsze informacje o programie i jego zasadach. Dowiesz się z niego jak uzyskać dofinansowanie na kolektory słoneczne, na jakie dopłaty do kolektorów możesz liczyć i jakie wymogi musisz spełnić.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program wspierający wykorzystanie energii odnawialnych, skierowany do inwestorów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. Fundusz ma do dyspozycji 300 mln złotych. Z tych środków refundowane jest 45% kredytu na kolektory. Program wdrażany jest w latach 2010-2014.

 

DLA KOGO DOTACJE?
Ze wsparcia mogą korzystać osoby fizyczne prawnie dysponujące nieruchomością (budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym), czyli posiadające akt własności lub współwłasności. O dotacje do kredytu mogą się też ubiegać wspólnoty mieszkaniowe. Refundacja kredytu nie przysługuje natomiast, jeśli budynek podłączony jest do miejskiej sieci cieplnej.

 

CZEGO DOTYCZY DOTACJA?
Podstawą do ustalenia kwoty kredytu i przysługującej dotacji są tzw. koszty kwalifikowane. Zalicza się do nich:

  •  kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,
  • kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
  • kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,
  • kosztu montażu kolektora słonecznego,
  • zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest Kosztem kwalifikowanym.

 

Do Kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:

  • sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2 (do pobrania certyfikat SUN-EKO - CERTYFIKAT TS-101H a.PDF), wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
    lub
  • europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.

 

Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/m² powierzchni całkowitej kolektora.

 

GDZIE MOŻEMY UZYSKAĆ KREDYT?
Kredyt z dotacją na kolektory można otrzymać w jednym z 6 banków, które podpisały z NFOŚiGW umowę o współpracy przy realizacji programu. Są to:

 

Szczegółowe informacje odnośnie Beneficjentów oraz warunków dofinansowania zawarte są w Programie Priorytetowym (ze strony NFOŚiGW) - program_priorytetowy.pdf - (2,32 MB).

Źródło: NFOŚiGW

 

Pytania/odpowiedzi nt. dopłat do kredytów na kolektory słoneczne (źródło NFOŚiGW):