6. Czy podatek VAT dla materiałów budowlanych, wskazanych w wykazie materiałów budowlanych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. (np. zasobniki ciepłej wody), wykorzystanych do instalacji kolektora można w całości uznać za koszt kwalifikowany, jeżeli istnieje możliwość zwrotu podatku VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych na cele mieszkaniowe (różnica 22%-7%)?

Zgodnie z programem priorytetowym kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być wykorzystana na sfinansowanie m.in. zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. Oceny czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia dokonuje się indywidualnie, biorąc pod uwagę pozycję każdego beneficjenta na gruncie podatku od towarów i usług.