3. Jaka jest procedura przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych?

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

1) Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
 

  • Ofertę zawierającą w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia sporządzoną przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub
  • Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzony przez osobę wskazaną w pkt. 1) Załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych lub
  • Projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane.
  •  

Jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa ofertę lub projekt wym. w pkt. a lub b wraz z:
 

  • kopią zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu (zgodnego terytorialnie z lokalizacją inwestycji) oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu lub
  • oświadczeniem, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.


Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa projekt wskazany w pkt. c wraz z kopią prawomocnego pozwolenia na budowę.

Ponadto:

  • Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
  • Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały, jeżeli zaciągnięcie kredytu z dotacją NFOŚiGW przez Wspólnotę mieszkaniową stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.
  • Dokumenty wymagane przez Bank.

2) Kredytobiorca zawiera pisemną umowę z Wykonawcą, spełniającym warunki określone w pkt. 1 załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zawierającą, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.3) Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Kredytobiorcą a Wykonawcą podpisują oni protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji, potwierdzający zrealizowanie przedsięwzięcia.4) Kredytobiorca przedkłada w Banku protokół końcowego odbioru wraz z fakturami (możliwe jest uruchamianie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą).5) Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) zgodnie z umową kredytu z dotacją i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, występuje do NFOŚiGW w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu ostatecznego odbioru o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej (wypłaconej bezgotówkowo) kwoty kredytu.